Passages en passant

presenteert

Rachel Carey & Barbara Helmer

Passages en passant is een reeks tentoonstellingen in de gang van het Goethe-Institut Rotterdam waarbij iedere keer de werken van twee kunstenaars in dialoog met elkaar treden.
Dit format is bedoeld als ruimte voor uitwisseling met en door de werken, aanleiding tot gesprek en als ontmoetingsplek voor geïnteresseerden.

In deze tweede tentoonstelling tonen wij werk van

Barbara Helmer en Rachel Carey.

Van vrijdag 3 september t/m vrijdag 1 oktober.

Je bent van harte welkom.

 

Opening vrijdag 3 september van 17:00-19:00

Voor het openingswoordje van 17:00 – 17:30 uur kunnen mensen reserveren door zich in te schrijven via info-rotterdam@goethe.de.
 
Personen die geen reservering hebben zijn welkom als iemand vertrekt en er een polsbandje vrijkomt.
 
Let op: Reserveringen vervallen als je niet op tijd aanwezig bent.

 

Goethe-Institut Rotterdam
Westersingel 9
3014GM Rotterdam

OPENINGSTIJDEN

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 10:00-14:30

en op afspraak

 

Click for English

Passages en passant is a series of exhibitions in the corridor of the Goethe-Institut Rotterdam, each time showing the works of two artists in dialogue with each other.
This format is intended as a space for exchange with and through the works, a trigger for conversation and a meeting place for interested people.

In this first exhibition, we are showing works by

Barbara Helmer and Rachel Carey.

From friday 3 september until friday 1 october.

You are warmly invited.

Opening friday 3 september from 17:00-19:00

For the opening speech from 17:00 – 17:30 people can make a reservation by registering at info-rotterdam@goethe.de.

People who do not have a reservation are welcome when someone leaves and a wristband becomes available.

Please note: Reservations will expire if you are not present on time.

Goethe-Institut Rotterdam
Westersingel 9
3014GM Rotterdam

OPENING HOURS

Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 10:00- 14:30

and by appointment

Barbara Helmer

Barbara Helmer maakt schilderijen op gevormd MDF. Door de dikte en de speciale vorm zijn zij behalve schilderij ook object. Met het afwijkende formaat van haar schilderijen wordt Barbara telkens uitgedaagd om nieuwe schilderkunstige oplossingen te vinden.

Lees meer over het werk van Barbara Helmer

Het werk gaat over fracties, kleine delen van een geheel. En over licht dat door een voorwerp schijnt, of erop reflecteert. Het verwijst naar juwelen, kwarts en mineralen, kettingschakels, en op een meer abstracte manier naar verbonden en geschakelde vormen. Schoonheid inspireert Barbara Helmer. Het kan van alles zijn: vormen, details, licht, kleuren die haar opvallen. Het is te vinden in haar directe omgeving en in de natuur, maar ook in het gebruik en de combinatie van kleuren in tijdschriften, op foto’s of grafiek; zelfs in handleidingen.
Naast het waarnemen voel Barbara een drang tot creëren: het omzetten in verf. Ze probeert altijd verschillende technieken uit om het thema van haar werk tot uitdrukking te brengen. Techniek is voor haar interessant om bepaalde effecten te bereiken in een resultaat dat zij nastreeft. Het speelt een belangrijke rol in het beeld omdat het een kwaliteit van het beeld bepaalt. In grote tekeningen is zij vaak aan het experimenteren, op zoek naar nieuwe vormen en mogelijkheden. Haar muurschilderingen worden meestal gemaakt voor specifieke ruimtes/locaties.

Barbara Helmer makes paintings on formed MDF. Because of their thickness and special shape, they are not only paintings but also objects. With the deviating format of her paintings, Barbara is constantly challenged to find new artistic solutions.

Read more about the work of Barbara Helmer

The work is about fractions, small parts of a whole. And about light that shines through an object, or reflects on it. It refers to jewellery, quartz and minerals, chain links, and in a more abstract way to connected and linked forms. Beauty inspires Barbara Helmer. It can be anything: shapes, details, light, colours that strike her. It can be found in her immediate surroundings and in nature, but also in the use and combination of colours in magazines, in photographs or graphics; even in manuals.
Besides observing, Barbara feels an urge to create: to transform it into paint. She always tries different techniques to express the theme of her work. Technique is interesting to her in order to achieve certain effects in a result that she is striving for. It plays an important role in the image because it determines the quality of the image. In large drawings she is often experimenting, looking for new forms and possibilities. Her murals are usually made for specific rooms/locations.

CERN-2

2021

CERN-1

2021

Radiation

2021

Rachel Carey

Het werk van Rachel Carey is een voortdurend onderzoek naar het vinden van eigenaardigheden binnen onze hedendaagse samenleving en het koppelen van deze met schijnbaar contrasterende archetypische symbolen om delicate, tijdelijke en half-vertrouwde absurde hybriden te creëren van wat we denken te begrijpen. Tekststukken, tekeningen en sculpturen worden met elkaar verweven.

Lees meer over het werk van Rachel Carey

Als beeldend kunstenaar werkt Rachel Carey met tekenen, beeldhouwen, tekst en bewegend beeld (zowel 16mm film als video). Haar werk is vaak gebaseerd op het historische – de verhalen en symbolen – als uitgangspunt om parallellen te verkennen in onze hedendaagse samenleving en cultuur. Haar werk is een voortdurend onderzoek naar het vinden van eigenaardigheden binnen onze hedendaagse maatschappij – die voortdurend in beweging is – en deze te koppelen aan schijnbaar contrasterende archetypische symbolen om delicate, tijdelijke en half-vertrouwde absurde hybriden te creëren van wat we denken te begrijpen.

Carey werkt in verschillende media en met verschillende materialen. Een tekening vormt de basis voor een sculptuur, een sculptuur vormt de basis voor een filmopname, een geprojecteerde filmopname leidt tot een nieuwe sculptuur, enzovoort. Soms blijven de resultaten onafhankelijk van elkaar, soms worden de cumulatieve resultaten met elkaar verweven.

The work of Rachel Carey is a constant research into finding idiosyncrasies within our contemporary society and pairing these with seemingly contrasting archetypal symbols to create delicate, temporal and half-familiar absurd hybrids of what we think we understand.  Text pieces, drawings and sculptures get woven together.

Read more about Rachel Carey's work

As a visual artist working with drawing, sculpture, text and moving image (both 16mm film and video) Rachel Carey creates works that often draw upon or use the historical – its stories and symbols – as a starting point to explore parallels in our contemporary society and culture.  Her work is a constant research into finding idiosyncrasies within our contemporary society – in ever-constant flux – and pairing these with seemingly contrasting archetypal symbols to create delicate, temporal and half-familiar absurd hybrids of what we think we understand.

Carey works across several mediums and with various materials.  A drawing informs a sculpture, a sculpture informs a sequence to be shot with film, a projected film sequence gives rise to a new sculpture, and so on.  Sometimes the results remain independent from each other; sometimes the cumulative results are woven together.  

Freeze Frame of the Last Tornado

Future Farming

In the beginning

Get me some Sugar Typography

Good housekeeping

Starving Chickens

Over Passages en passant

Passages en passant is een tijdelijke tentoonstellingsruimte in Rotterdam.

Passages en Passant strekt zich uit in het Goethe-Instituut Rotterdam in een gang die het entreegebied verbindt met de cafetaria. De doorgang heeft daklicht en is licht hellend, maar net als bij een tunnel zijn de tegenoverliggende muren zo dichtbij dat de ruimte die ze omarmen slechts een wandelgebied wordt. De blik van de voorbijganger, wanneer hij niet gefocust is op de openingen aan beide uiteinden, ontmoet de enorme muren links en rechts, die meestal geen observatie afdwingen.

Dit is waar Passages en passant graag rangschikt, test en overpeinst. In een omgeving die zeer vluchtig en praktisch is, worden kunstwerken uitgevoerd die geschikt zijn voor snel begrip en zich tegelijkertijd langzaam ontvouwen wanneer er in rust naar wordt gekeken.

In een reeks van zes tentoonstellingen wordt de gangruimte telkens ingevuld door werken van twee kunstenaars die inhoudelijk of positioneel reageren op de verschillende kwaliteiten van de ruimte en daarbij ook nieuwe relaties tussen de werken onderling voorstellen.

About Passages en passant

Passages en Passant is a temporary exhibition space in Rotterdam.

Passages en Passant stretches out in the Goethe-Institute Rotterdam in a hallway that connects the entrance area with the cafeteria. The passageway has roof lights and is slightly angled, but as with a tunnel, the opposing walls are so close that the space they embrace becomes a mere walking area. The passersby´s gaze, when not focussed on the openings at both ends, meets the huge walls to the left and right, which usually don´t compel observation.

This is where Passages en Passant likes to arrange, test and contemplate. In a setting that is highly transitory and practical, artworks are implemented that are fit for rapid comprehension and at the same time slowly unfold when being looked at with rest.

In a series of six exhibitions, with each the corridor space is rendered by the works of two invited artists that respond to the various qualities of the space’s content or by positioning, and thereby propose new relations among the works as well.

Over de mensen achter Passages en passant

Passages en Passant wordt gerund door Marco Douma en Kathrin Wolkowicz, beiden Rotterdamse kunstenaars die voortdurend een bijdrage willen leveren aan de levendige Rotterdamse kunstscene (en daarbuiten) met kunstwerken, het hosten en organiseren van evenementen en het cureren van tentoonstellingen.

Lees meer

Marco Douma is beeldend kunstenaar die zich richt op bewegend beeld en geluid. In zijn videowerk en video-installaties wordt de kijker meegevoerd naar een moment van contemplatie. Een moment om zich terug te trekken uit de hectiek van de dagelijkse realiteit en los te komen van triviale gedachten en beslommeringen. In zijn werk definieert hij de ondefinieerbare ruimte. De ruimte waar voorgrond en achtergrond in elkaar overvloeien.
Wat hem inspireert is de sensatie van vertragende bewegingen, ritme en kleuren in de (alledaagse) natuur en omgeving. Vaak dichtbij. Je ziet ze in een fractie van een seconde, een vertraagd beeld dat je gedachten even stilzet. Alsof de wereld even stilstaat. Hij vangt deze momenten en werkt ze uit. Hij wil de sensatie die hij ervaart benadrukken door het moment langer te laten duren en het om te zetten in vloeiende bewegingen. De vertraging werkt als een katalysator om je binnen enkele seconden uit je omgeving te verwijderen. Tijd en ruimte lossen op.

Het werk van Kathrin Wolkowicz strekt zich uit van performance, installatie, objecten en boeken tot film en video, en wordt meestal aangewakkerd door zelfgeschreven of aangepaste teksten. Het is een voorstel van op tijd gebaseerde of ruimtelijke situaties die uitnodigen tot het herlezen van iemands relatie met objecten en lichamen; hoe we verblijven, onze tijd doorbrengen en de ruimte delen met anderen.
Een belangrijk deel van Kathrin’s praktijk is collectief werken, als stichtend lid van Sils Projects, programmeur voor Suburban Video Lounge, onderdeel van 004-collective en Borgerstraat publicatie collectief. Voor een aantal van haar recente werken heeft ze de studio ingeruild voor de straat om met bewoners van door stadsontwikkeling getroffen gebieden een gemeenschappelijke basis te leggen.

Met ondersteuning van

Rutger Zuydervelt: ontwerp flyers en posters

Heleen Schröder: proeflezen Engels

Goethe Instituut Rotterdam

Passages en Passant is run by Marco Douma and Kathrin Wolkowicz, both Rotterdam-based artists who continually like to contribute to Rotterdam´s vibrant art scene (and beyond) with art works, hosting and organizing events and curating exhibitions.

Read more

Marco Douma is a multidisciplinary / multimedia contemporary artist. He concentrates on (moving) image and sound, where time and space are dissolved, creating a moment of inner reflection and layers of meaning are subtly incorporated into images taken from daily life.
Marco is a member of the artist initiative Stichting B.a.d. in Rotterdam, with whom he develops national and international projects. He also frequently collaborates with Rutger Zuyderveld and Roel Meelkop in projects such as Pierdrie. He is also the founder of the multimedia agency Beeldhonger.

Kathrin Wolkowicz´s work spans from performance, installation, objects and books to film and video, and is usually kindled by self-written or adapted texts. It is a proposal of time-based or spatial situations that invite for re-reading one´s relationships with objects and bodies; how we dwell, spend our time and share the space with others.
A substantial part of Kathrin´s practice is working collectively, as founding member of Sils Projects, programmer for Suburban Video Lounge, part of 004-collective and Borgerstraat publication collective. For some of her recent works she has exchanged the studio for the street to lay out common grounds with inhabitants of areas affected by city development.

Kindly supported by

Rutger Zuydervelt: design flyers and posters

Heleen Schröder: proofreading English

Goethe Instituut Rotterdam

Contact

Marco Douma: marco.douma@goethe.de

Kathrin Wolkowicz: kathrin.wolkowicz@goethe.de