Passages en passant

presenteert

Hieke Pars & Gert Rietveld

Passages en passant is een reeks tentoonstellingen in de gang van het Goethe-Institut Rotterdam waarbij iedere keer de werken van twee kunstenaars in dialoog met elkaar treden.
Dit format is bedoeld als ruimte voor uitwisseling met en door de werken, aanleiding tot gesprek en als ontmoetingsplek voor geïnteresseerden.

In deze vierde tentoonstelling tonen wij werk van

Hieke Pars en Gert Rietveld.

Van vrijdag 28 oktober t/m vrijdag 25 november.

De opening van de tentoonstelling is op vrijdag 28 oktober om 17:00

Je bent van harte welkom.

 

 

 

Goethe-Institut Rotterdam
Westersingel 9
3014GM Rotterdam

OPENINGSTIJDEN

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: 10:00-21:00
vrijdag: 10:00-14:30

 

Click for English

Passages en passant is a series of exhibitions in the corridor of the Goethe-Institut Rotterdam, each time showing the works of two artists in dialogue with each other.
This format is intended as a space for exchange with and through the works, a trigger for conversation and a meeting place for interested people.

In this exhibition, we are showing works by

Hieke Pars and Gert Rietveld.

From friday 28 october until friday 25 november.

The opening is on friday 28 october 17:00

You are warmly invited.

Goethe-Institut Rotterdam
Westersingel 9
3014GM Rotterdam

OPENING HOURS

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday: 10:00-21:00
Friday: 10:00-14:30

Hieke Pars

Hieke Pars onderzoekt in een doorlopend proces de waarde van de ondergrond. Zij ontwikkelt een beeldtaal waar de fysieke, tactiele en sculpturale kwaliteiten van de grond als autonome grondstof zichtbaar worden. In dit onderzoek werkt zij samen met gemeentelijke instellingen die opgeboorde ondergrond onderzoeken waarna de onderzochte grond als afval wordt verbrand.

Lees meer over het werk van Hieke

In haar werkt focust Hieke Pars op de stedelijke omgeving, met name die gebieden die aan transitie onderhevig zijn. Door in te zoomen op details en kleine (dagelijkse) handelingen, maakt ze complexe stedelijke processen zichtbaar op een menselijk niveau. 

Hieke Pars onderzoekt langdurig, grondig en in een doorlopend proces de ondergrond. De fysieke, tastbare en esthetische kwaliteiten van de grond geeft zij beeldend vorm met sculpturen, monochrome werken en fotobeelden.

Zij stelt zichzelf de vraag: Op welke wijze kun je de autonome waarde van grond uitdrukken? Beseft men dat de ondergrond kan bezwijken door de steeds grotere belasting onder- en bovengronds? 

De kunst die Hieke Pars maakt en de context waarin zij deze kunst presenteert, biedt haar de mogelijkheid om hedendaagse onderwerpen te bevragen en tastbaar maken. Denk daarbij aan de vraag: Van wie is de grond? En wie beslist van wie de openbare ruimte – inclusief dieren en wilde planten – is? Vanuit een interesse in natuurlijke grondstoffen en materialen doet zij onderzoek, herdefinieert de grondstoffen en plaatst ze in een nieuwe context.

www.hiekepars.nl

In an ongoing process, Hieke Pars explores the value of subsoil. She develops a visual language where the physical, tactile and sculptural qualities of soil as an autonomous raw material become visible. For this research she collaborates with municipal institutions that examine drilled-up subsoil, after which the examined soil is incinerated as waste.

Read more about the work of Hieke

In her work, Hieke Pars [Rotterdam based artist] focuses on the urban environment, especially those areas undergoing transition. By zooming in on details and small (daily) actions, she redirects complex urban processes in a visual way, rendering them on a human level. 

In an ongoing proces Hieke Pars thoroughly explores the subsoil. She presents the physical and esthetic qualities of the soil in sculptures, monochrome works and photo images. Asking herself the question: How can you expres the autonomous value of soil? Does one realise that the subsoil can collapse due to a growing pressure above and below the ground? 

Hieke Pars’ art and the context in which she presents it, gives her the ability to question and make visible contemporary topics. Questions like: Who owns the ground? And who decides who the public space – including animals and plants – belongs to? From an interest in raw natural materials she researches, redefines and places them in a new context. 

www.hiekepars.nl 

Grondverzet

2018

VerPlaatsEn

2021

Het recept van Rotterdamse Grondverf

2021

Gert Rietveld

Veel van Gert Rietveld’s werk kan worden gecategoriseerd als verkenning van ruimte, in alle mogelijke betekenissen: driedimensionale ruimte, imaginaire ruimte, gerepresenteerde en metaforische ruimte, linguïstische ruimte enz. Hij is geïntrigeerd door de manier waarop wij onze ervaringen in de fysieke ruimte gebruiken om andere domeinen te organiseren en te navigeren, en vice versa.

Click for English

“Ik geloof dat in het werk dat ik de kijker aanbied dingen te ontdekken zijn. Maar dat betekent niet dat u ‘iets’ moet vinden dat ik erin gestopt heb. Het gaat er niet om raadseltjes op te lossen. Ik veronderstel bij de beschouwer een onderzoekende houding. 

Natuurlijk heb ik mijn eigen interpretaties en ideeen over wat het werk zou kunnen betekenen. Beide werken hebben voor mij van doen met ruimte en het belang van context. Maar ik probeer geen boodschap over te brengen. Wat ik aanbied is een structuur waarvan ik hoop dat het de moeite waard is aandacht aan te besteden.”

www.gertrietveld.nl

Much of Gert Rietveld´s work could be categorized as an exploration of space in all possible senses: three dimensional space, imaginary space, represented and metaphorical space, linguistic space and so on. He is intrigued by the way we use our experiences in physical space to organize and navigate other domains, and vice versa.

Read more about the work of Gert

“I believe that in the work I offer the viewer there are things to discover. But that does not mean that you have to find ‘something’ that I have put into it. It is not about solving riddles. I assume in the viewer an inquisitive attitude. 

Of course I have my own interpretations and ideas about what the work might mean. For me, both works have to do with space and the importance of context. But I am not trying to convey a message. What I offer is a structure that I hope is worth paying attention to.” 

www.gertrietveld.nl 

khl4

12-channel sound installation, 2016

Over Passages en passant

Passages en passant is een tijdelijke tentoonstellingsruimte in Rotterdam.

Passages en Passant strekt zich uit in het Goethe-Instituut Rotterdam in een gang die het entreegebied verbindt met de cafetaria. De doorgang heeft daklicht en is licht hellend, maar net als bij een tunnel zijn de tegenoverliggende muren zo dichtbij dat de ruimte die ze omarmen slechts een wandelgebied wordt. De blik van de voorbijganger, wanneer hij niet gefocust is op de openingen aan beide uiteinden, ontmoet de enorme muren links en rechts, die meestal geen observatie afdwingen.

Dit is waar Passages en passant graag rangschikt, test en overpeinst. In een omgeving die zeer vluchtig en praktisch is, worden kunstwerken uitgevoerd die geschikt zijn voor snel begrip en zich tegelijkertijd langzaam ontvouwen wanneer er in rust naar wordt gekeken.

In een reeks van zes tentoonstellingen wordt de gangruimte telkens ingevuld door werken van twee kunstenaars die inhoudelijk of positioneel reageren op de verschillende kwaliteiten van de ruimte en daarbij ook nieuwe relaties tussen de werken onderling voorstellen.

About Passages en passant

Passages en Passant is a temporary exhibition space in Rotterdam.

Passages en Passant stretches out in the Goethe-Institute Rotterdam in a hallway that connects the entrance area with the cafeteria. The passageway has roof lights and is slightly angled, but as with a tunnel, the opposing walls are so close that the space they embrace becomes a mere walking area. The passersby´s gaze, when not focussed on the openings at both ends, meets the huge walls to the left and right, which usually don´t compel observation.

This is where Passages en Passant likes to arrange, test and contemplate. In a setting that is highly transitory and practical, artworks are implemented that are fit for rapid comprehension and at the same time slowly unfold when being looked at with rest.

In a series of six exhibitions, with each the corridor space is rendered by the works of two invited artists that respond to the various qualities of the space’s content or by positioning, and thereby propose new relations among the works as well.

Over de mensen achter Passages en passant

Passages en Passant wordt gerund door Marco Douma en Kathrin Wolkowicz, beiden Rotterdamse kunstenaars die voortdurend een bijdrage willen leveren aan de levendige Rotterdamse kunstscene (en daarbuiten) met kunstwerken, het hosten en organiseren van evenementen en het cureren van tentoonstellingen.

Lees meer

Marco Douma is beeldend kunstenaar die zich richt op bewegend beeld en geluid. In zijn videowerk en video-installaties wordt de kijker meegevoerd naar een moment van contemplatie. Een moment om zich terug te trekken uit de hectiek van de dagelijkse realiteit en los te komen van triviale gedachten en beslommeringen. In zijn werk definieert hij de ondefinieerbare ruimte. De ruimte waar voorgrond en achtergrond in elkaar overvloeien.
Wat hem inspireert is de sensatie van vertragende bewegingen, ritme en kleuren in de (alledaagse) natuur en omgeving. Vaak dichtbij. Je ziet ze in een fractie van een seconde, een vertraagd beeld dat je gedachten even stilzet. Alsof de wereld even stilstaat. Hij vangt deze momenten en werkt ze uit. Hij wil de sensatie die hij ervaart benadrukken door het moment langer te laten duren en het om te zetten in vloeiende bewegingen. De vertraging werkt als een katalysator om je binnen enkele seconden uit je omgeving te verwijderen. Tijd en ruimte lossen op.

Het werk van Kathrin Wolkowicz strekt zich uit van performance, installatie, objecten en boeken tot film en video, en wordt meestal aangewakkerd door zelfgeschreven of aangepaste teksten. Het is een voorstel van op tijd gebaseerde of ruimtelijke situaties die uitnodigen tot het herlezen van iemands relatie met objecten en lichamen; hoe we verblijven, onze tijd doorbrengen en de ruimte delen met anderen.
Een belangrijk deel van Kathrin’s praktijk is collectief werken, als stichtend lid van Sils Projects, programmeur voor Suburban Video Lounge, onderdeel van 004-collective en Borgerstraat publicatie collectief. Voor een aantal van haar recente werken heeft ze de studio ingeruild voor de straat om met bewoners van door stadsontwikkeling getroffen gebieden een gemeenschappelijke basis te leggen.

Met ondersteuning van

Rutger Zuydervelt: ontwerp flyers en posters

Heleen Schröder: proeflezen Engels

Goethe Instituut Rotterdam

Passages en Passant is run by Marco Douma and Kathrin Wolkowicz, both Rotterdam-based artists who continually like to contribute to Rotterdam´s vibrant art scene (and beyond) with art works, hosting and organizing events and curating exhibitions.

Read more

Marco Douma is a multidisciplinary / multimedia contemporary artist. He concentrates on (moving) image and sound, where time and space are dissolved, creating a moment of inner reflection and layers of meaning are subtly incorporated into images taken from daily life.
Marco is a member of the artist initiative Stichting B.a.d. in Rotterdam, with whom he develops national and international projects. He also frequently collaborates with Rutger Zuyderveld and Roel Meelkop in projects such as Pierdrie. He is also the founder of the multimedia agency Beeldhonger.

Kathrin Wolkowicz´s work spans from performance, installation, objects and books to film and video, and is usually kindled by self-written or adapted texts. It is a proposal of time-based or spatial situations that invite for re-reading one´s relationships with objects and bodies; how we dwell, spend our time and share the space with others.
A substantial part of Kathrin´s practice is working collectively, as founding member of Sils Projects, programmer for Suburban Video Lounge, part of 004-collective and Borgerstraat publication collective. For some of her recent works she has exchanged the studio for the street to lay out common grounds with inhabitants of areas affected by city development.

Kindly supported by

Rutger Zuydervelt: design flyers and posters

Heleen Schröder: proofreading English

Goethe Instituut Rotterdam

Contact

Marco Douma: marco.douma@goethe.de

Kathrin Wolkowicz: kathrin.wolkowicz@goethe.de