Passages en passant

presenteert

Laurien Dumbar & Heleen Schröder 

Passages en passant is een reeks tentoonstellingen in de gang van het Goethe-Institut Rotterdam waarbij iedere keer de werken van twee kunstenaars in dialoog met elkaar treden.
Dit format is bedoeld als ruimte voor uitwisseling met en door de werken, aanleiding tot gesprek en als ontmoetingsplek voor geïnteresseerden.

In deze derde tentoonstelling tonen wij werk van

Heleen Schröder en Laurien Dumbar.

Van vrijdag 28 januari t/m vrijdag 25 februari.

Je bent van harte welkom.

 

De tentoonstelling is verlengd t/m 19 maart

 

 

Goethe-Institut Rotterdam
Westersingel 9
3014GM Rotterdam

OPENINGSTIJDEN

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 10:00-14:30

en op afspraak

 

Click for English

Passages en passant is a series of exhibitions in the corridor of the Goethe-Institut Rotterdam, each time showing the works of two artists in dialogue with each other.
This format is intended as a space for exchange with and through the works, a trigger for conversation and a meeting place for interested people.

In this first exhibition, we are showing works by

Heleen Schröder and Laurien Dumbar.

From friday 28 january until friday 25 february.

You are warmly invited.

The exhibition has been extended until 19 march

 

Goethe-Institut Rotterdam
Westersingel 9
3014GM Rotterdam

OPENING HOURS

Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 10:00- 14:30

and by appointment

Laurien Dumbar

Laurien Dumbar maakt fotografische prints van verf. Met een camera verkent zij de grenzen van de schilderkunst. Zij zoekt naar, in het toeval ontstane, schilderkunstige en ruimtelijke situaties tegen een achtergrond van alledaagse materialen als plasticfolie, papier en verf.

Lees meer over het werk van Laurien Dumbar

Laurien Dumbar toont fotografische prints van verf.
Zij verdiept zich als abstracte schilder in de illusie van ruimte op het platte vlak in relatie tot een hedendaagse vraag over beeld in het algemeen: “Wat is echt en wat is nep?”. Met een camera kijkt zij naar de randen van de schilderkunst en zoekt naar toevallige en rommelige schilderkunstige situaties die zijn ontstaan in een decor van plasticfolie, papier en verf. Het zijn alledaagse materialen waarmee ze de schilderkunstige ruimte tastbaar maakt en waartussen zij korte momenten van schilderkunstige betekenis vindt.
De digitale prints die zij vervolgens van deze foto’s maakt zijn mat en intens van kleur. De huid is echt en voelbaar, maar het is ook een plaatje.
In de hyperrealiteit waarin we leven, met schermen tussen ons en de werkelijkheid, vraagt Dumbar zich af wat abstracte schilderkunst kan zijn, en hoe wij er met onze digitale mindset naar kijken.

https://lauriendumbar.nl/

Laurien Dumbar makes photographic prints of paint. Using her camera to examine the art of painting, she probes its limits. She seeks out coincidental painterly and spatial situations against a background of everyday materials such as plastic film, paper and paint.

Read more about the work of Laurien Dumbar

Laurien Dumbar’s work features photographic prints of paint. As an abstract painter herself, she explores the age-old theme of spatial illusion on a flat surface. Dumbar does this in relation to a contemporary question about the image in general: “What is real and what is not?”
Using a camera, she looks at the edges of a painting and searches for random and messy painterly situations that arise in a background of plastic foil, paper and paint. These are the everyday materials with which she makes the painterly space tangible and between which she finds short moments of painterly significance.

The digital prints that she then makes of these photos are matte and intense in colour. The skin is real and tangible, but it is also just a picture.
In the hyper-reality we live in, with screens between us and reality, Dumbar wonders what abstract painting can be and how we look at it with our digital mindset.

https://lauriendumbar.nl/

Giclee print op Hahnemüle papier

2021

Giclee print op Hahnemüle papier

2021

Giclee print op Hahnemüle papier

2021

Giclee print op Hahnemüle papier

2021

Giclee print op Hahnemüle papier

2021

Hilton Art Lab expo

2020

Heleen Schröder

Heleen Schröder maakt tekeningen en keramiek. Haar praktijk draait om persoonlijke tekeningen en de vertaling daarvan naar publieke vormen. Het schetsboek staat centraal in dit proces, omdat het informeel, intimiteit en spontaan is. Tekenen en aantekeningen maken zijn voor haar manieren om naar de wereld te kijken en deze te proberen begrijpen.

Lees meer over het werk van Heleen Schröder

Heleen Schröder maakt tekeningen en keramiek. Bij het Goethe Instituut toont ze een nieuwe serie tekeningen en aquarellen, gemaakt na het verlies van een goede vriendin en mentor in 2021.

De groep aquarellen Autumn Garden zijn variaties op hetzelfde tuingezicht dat gedurende een aantal weken door een raam is geobserveerd. Ze geven het gevoel weer van beweging en rusteloosheid in een dagelijks veranderend herfsttafereel, zinspelend op de levenscyclus van verval en regeneratie. Met hun herhaling en kleine veranderingen, passages van stagnatie en momenten van uitbundigheid zijn ze een kleine meditatie op het creatieve proces zelf.

De geïmproviseerde abstracties verzameld onder de titel Turbulences hebben als uitgangspunt het uitzicht vanuit een vliegtuigraam. Vroeg in 2021 ging ik naar Zuid-Afrika om afscheid te nemen van mijn vriendin, de kunstenaar Verona Higgs, die terminaal ziek was. In het kolkende wolkenlandschap buiten zag ik de onstuimigheid weerspiegeld van mijn innerlijke onrust, en de serie pentekeningen werd een trauerarbeit in de maanden daarna, een manier om het verlies te verwerken en mijn verdriet te registreren.

Beide series maken deel uit van een langer onderzoek naar het spanningsveld tussen figuratie en abstractie.

* Gedrukte reproducties van de Turbulences tekeningen worden getoond naast het originele schetsboek en andere verwante tekenboeken.

Een kunstenaarsboek met reproducties van beide series maakt deel uit van de reizende expositie Art Library to Go, in juni 2022 te zien bij Walgenbach Art & Books.

https://www.heleenschroder.com/

Heleen Schröder makes drawings and ceramics. Her practice centres on personal drawings and translating them into public forms. The sketchbook, with its virtues of informality, intimacy, and spontaneity is central to this process. To draw and make notes are for her ways of looking at and trying to understand the world..

Read more about Heleen Schröder's work

Heleen Schröder makes drawings and ceramics. For the Goethe Institute, she shows two new collections of drawings and watercolours, made in the wake of losing a close friend and mentor in 2021.

The first collection, a group of watercolours entitled Autumn Garden, are variations of the same view observed through a window over the course of a few weeks. Together they depict the sense of movement and restlessness in the daily changing autumnal scene, alluding to the life cycle of decay and regeneration. With their repetition and small changes, stagnant passages and moments of exuberance, they are a small meditation on the creative process itself.

The second collection, improvised abstractions collected under the title Turbulences, takes as its starting point the view from an aeroplane window. Early in 2021 Schröder travelled to South Africa to spend time with her friend, the artist Verona Higgs, who was terminally ill. “The agitation of the churning cloudscape outside was an index of my inner turmoil, and the series of pen drawings became a trauerarbeit in the months to follow, a means to process the loss and register my grief.”

Both series form part of an ongoing exploration of the tension between figuration and abstraction.

* Printed reproductions of the Turbulences drawings are shown alongside the original sketchbook and other related drawing books.

An artist’s book with reproductions of both series forms part of the travelling exhibition Art Library to Go, on view at Walgenbach Art & Books in June 2022.

https://www.heleenschroder.com/

Turbulences 3

Turbulences 2

Turbulences 1

Garden 1

Garden 2

Garden 3

Over Passages en passant

Passages en passant is een tijdelijke tentoonstellingsruimte in Rotterdam.

Passages en Passant strekt zich uit in het Goethe-Instituut Rotterdam in een gang die het entreegebied verbindt met de cafetaria. De doorgang heeft daklicht en is licht hellend, maar net als bij een tunnel zijn de tegenoverliggende muren zo dichtbij dat de ruimte die ze omarmen slechts een wandelgebied wordt. De blik van de voorbijganger, wanneer hij niet gefocust is op de openingen aan beide uiteinden, ontmoet de enorme muren links en rechts, die meestal geen observatie afdwingen.

Dit is waar Passages en passant graag rangschikt, test en overpeinst. In een omgeving die zeer vluchtig en praktisch is, worden kunstwerken uitgevoerd die geschikt zijn voor snel begrip en zich tegelijkertijd langzaam ontvouwen wanneer er in rust naar wordt gekeken.

In een reeks van zes tentoonstellingen wordt de gangruimte telkens ingevuld door werken van twee kunstenaars die inhoudelijk of positioneel reageren op de verschillende kwaliteiten van de ruimte en daarbij ook nieuwe relaties tussen de werken onderling voorstellen.

About Passages en passant

Passages en Passant is a temporary exhibition space in Rotterdam.

Passages en Passant stretches out in the Goethe-Institute Rotterdam in a hallway that connects the entrance area with the cafeteria. The passageway has roof lights and is slightly angled, but as with a tunnel, the opposing walls are so close that the space they embrace becomes a mere walking area. The passersby´s gaze, when not focussed on the openings at both ends, meets the huge walls to the left and right, which usually don´t compel observation.

This is where Passages en Passant likes to arrange, test and contemplate. In a setting that is highly transitory and practical, artworks are implemented that are fit for rapid comprehension and at the same time slowly unfold when being looked at with rest.

In a series of six exhibitions, with each the corridor space is rendered by the works of two invited artists that respond to the various qualities of the space’s content or by positioning, and thereby propose new relations among the works as well.

Over de mensen achter Passages en passant

Passages en Passant wordt gerund door Marco Douma en Kathrin Wolkowicz, beiden Rotterdamse kunstenaars die voortdurend een bijdrage willen leveren aan de levendige Rotterdamse kunstscene (en daarbuiten) met kunstwerken, het hosten en organiseren van evenementen en het cureren van tentoonstellingen.

Lees meer

Marco Douma is beeldend kunstenaar die zich richt op bewegend beeld en geluid. In zijn videowerk en video-installaties wordt de kijker meegevoerd naar een moment van contemplatie. Een moment om zich terug te trekken uit de hectiek van de dagelijkse realiteit en los te komen van triviale gedachten en beslommeringen. In zijn werk definieert hij de ondefinieerbare ruimte. De ruimte waar voorgrond en achtergrond in elkaar overvloeien.
Wat hem inspireert is de sensatie van vertragende bewegingen, ritme en kleuren in de (alledaagse) natuur en omgeving. Vaak dichtbij. Je ziet ze in een fractie van een seconde, een vertraagd beeld dat je gedachten even stilzet. Alsof de wereld even stilstaat. Hij vangt deze momenten en werkt ze uit. Hij wil de sensatie die hij ervaart benadrukken door het moment langer te laten duren en het om te zetten in vloeiende bewegingen. De vertraging werkt als een katalysator om je binnen enkele seconden uit je omgeving te verwijderen. Tijd en ruimte lossen op.

Het werk van Kathrin Wolkowicz strekt zich uit van performance, installatie, objecten en boeken tot film en video, en wordt meestal aangewakkerd door zelfgeschreven of aangepaste teksten. Het is een voorstel van op tijd gebaseerde of ruimtelijke situaties die uitnodigen tot het herlezen van iemands relatie met objecten en lichamen; hoe we verblijven, onze tijd doorbrengen en de ruimte delen met anderen.
Een belangrijk deel van Kathrin’s praktijk is collectief werken, als stichtend lid van Sils Projects, programmeur voor Suburban Video Lounge, onderdeel van 004-collective en Borgerstraat publicatie collectief. Voor een aantal van haar recente werken heeft ze de studio ingeruild voor de straat om met bewoners van door stadsontwikkeling getroffen gebieden een gemeenschappelijke basis te leggen.

Met ondersteuning van

Rutger Zuydervelt: ontwerp flyers en posters

Heleen Schröder: proeflezen Engels

Goethe Instituut Rotterdam

Passages en Passant is run by Marco Douma and Kathrin Wolkowicz, both Rotterdam-based artists who continually like to contribute to Rotterdam´s vibrant art scene (and beyond) with art works, hosting and organizing events and curating exhibitions.

Read more

Marco Douma is a multidisciplinary / multimedia contemporary artist. He concentrates on (moving) image and sound, where time and space are dissolved, creating a moment of inner reflection and layers of meaning are subtly incorporated into images taken from daily life.
Marco is a member of the artist initiative Stichting B.a.d. in Rotterdam, with whom he develops national and international projects. He also frequently collaborates with Rutger Zuyderveld and Roel Meelkop in projects such as Pierdrie. He is also the founder of the multimedia agency Beeldhonger.

Kathrin Wolkowicz´s work spans from performance, installation, objects and books to film and video, and is usually kindled by self-written or adapted texts. It is a proposal of time-based or spatial situations that invite for re-reading one´s relationships with objects and bodies; how we dwell, spend our time and share the space with others.
A substantial part of Kathrin´s practice is working collectively, as founding member of Sils Projects, programmer for Suburban Video Lounge, part of 004-collective and Borgerstraat publication collective. For some of her recent works she has exchanged the studio for the street to lay out common grounds with inhabitants of areas affected by city development.

Kindly supported by

Rutger Zuydervelt: design flyers and posters

Heleen Schröder: proofreading English

Goethe Instituut Rotterdam

Contact

Marco Douma: marco.douma@goethe.de

Kathrin Wolkowicz: kathrin.wolkowicz@goethe.de